Polityka prywatności

Prestige Brands (UK) Limited („Prestige Brands” lub „my”, „nasze” lub „nas”) oraz wszystkie jej podmioty stowarzyszone i zależne (łącznie „Prestige Brands Group”) zobowiązują się do przestrzegania zasad prywatności. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności opisuje użytkownikom witryny https://www.prestigebrands.com/ (naszej „Witryny”) sposób, w jaki Prestige Brands, jako Administrator (w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (zwanego dalej „RODO”), gromadzi i przetwarza dane osobowe i inne informacje o użytkownikach w związku z korzystaniem przez nich z naszej Witryny. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności i jeśli nie zgadzają się Państwo z naszymi zasadami i praktykami, mogą Państwo nie korzystać z naszej Witryny. Uzyskując dostęp lub korzystając z naszej Witryny, wyrażają Państwo zgodę na niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności może zmieniać się od czasu do czasu i należy zauważyć, że dalsze korzystanie przez Państwa z tej Witryny po wprowadzeniu przez nas zmian jest uznawane za akceptację tych zmian, dlatego prosimy o okresowe zwracanie uwagi. Należy również pamiętać, że w przypadku innych witryn internetowych Prestige Brands Group mogą obowiązywać inne warunki prywatności i informacje. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności nie ma na celu ani nie tworzy żadnych praw umownych ani innych prawnych w imieniu żadnej ze stron. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności nie ma zastosowania do witryn internetowych stron trzecich, do których mogą prowadzić łącza z naszej Witryny. Wszystkie terminy pisane wielką literą w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, jeśli nie zostały zdefiniowane w inny sposób, mają takie samo znaczenie jak w RODO

TREŚĆ NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA O PRYWATNOŚCI:

  1. Kategorie Danych osobowych, cele przetwarzania i podstawy prawne przetwarzania
  2. Konsekwencje nieprzekazania danych
  3. Kategorie odbiorców i transferów międzynarodowych
  4. Obowiązujące okresy przechowywania
  5. Państwa prawa dotyczące danych osobowych
  6. Pliki cookie i inne technologie śledzenia
  7. Pytania i informacje kontaktowe

1.Kategorie Danych osobowych, celów przetwarzania i podstaw prawnych przetwarzania – Jakie dane osobowe przetwarzamy o Tobie i dlaczego?

i. Dla każdego odwiedzającego naszą Witrynę zbieramy następujące dane dotyczące korzystania z niej: szczegóły w przeglądarce internetowej (np. typ, wersja, język); system operacyjny i interfejs użytkownika; stronę internetową, z której użytkownik kliknął, aby nas odwiedzić (odnośnik URL); określoną stronę internetową odwiedzają Państwo w naszej Witrynie; datę/godzinę korzystania z naszej Witryny; status dostępu/kod stanu HTTP; ilość przesyłanych danych oraz adres protokołu internetowego (IP) użytkownika. Informacje te są anonimowe i gromadzone w plikach dziennika naszych serwerów. Celem gromadzenia tych informacji jest korzystanie z nich w celu zapewnienia użytkownikowi dostępu do naszej Witryny, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa naszej Witryny (w tym wykrywanie usterek technicznych/błędów w transmisji elektronicznej). Podstawą prawną przetwarzania tych informacji jest niezbędność: a) do celów prawnie uzasadnionych interesów biznesowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy interesy te są nadrzędne wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą (użytkownika naszej Witryny internetowej), które wymagają ochrony danych osobowych zgodnie z RODO (art. 6 ust. 1 lit. f)). Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z nami korzystając z podanych poniżej szczegółów; i/lub (b) wykonania umowy (korzystania i przestrzegania Warunków korzystania; https://dentek-eu.com/terms-conditions, których stroną jest użytkownik lub w celu podjęcia działań zgodnie z żądaniem przed zawarciem umowy zgodnie z RODO (art. 6 ust. 1 lit. a)).

ii. Jeśli odwiedzisz naszą Witrynę internetową i utworzysz w niej konto, będziesz zobowiązany do podania następujących danych osobowych stanowiących dane konta: identyfikator użytkownika, hasło, adres e-mail, imię i nazwisko, adres, informacje o swoim wieku, (i możesz zostać poproszony o podanie informacji o swojej działalności lub zawodzie oraz dlaczego jesteś zainteresowany naszą Witryną internetową i komunikujesz się z nami). Celem gromadzenia takich danych osobowych jest wykorzystanie do zarządzania kontem i bezpieczeństwa, reagowanie na zapytania i/lub prośby o informacje, dostarczanie materiałów marketingowych i informacji w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, przy jednoczesnym zapewnieniu i utrzymaniu przyjaznej dla użytkownika jakości naszej Witryny (w tym terminowego dostarczania informacji w celu zaspokojenia Twoich potrzeb). Podstawą prawną przetwarzania tych informacji jest niezbędność: a) do celów prawnie uzasadnionych interesów biznesowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy interesy te są nadrzędne wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą (użytkownika naszej Witryny internetowej), które wymagają ochrony danych osobowych zgodnie z RODO (art. 6 ust. 1 lit. f)). Takie interesy polegają na utworzeniu i administrowaniu Twojego konta zgodnie z Twoją prośbą, jak również na osiągnięciu innych celów określonych poniżej. Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z nami korzystając z podanych poniżej szczegółów; i/lub (b) wykonania umowy, której stroną jesteś lub w celu podjęcia działań zgodnie z żądaniem przed zawarciem umowy zgodnie z RODO (art. 6 ust. 1 lit. a)); i/lub (c) wykonania obowiązku prawnego, któremu podlega RODO (art. 6 ust. 1 lit. c)).

 

iii. W przypadku udziału w ankietach lub konkursach za pośrednictwem naszej Witryny internetowej gromadzimy i przetwarzamy następujące dane osobowe na Twój temat: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, informacje o Twójej działalności lub zawodzie, informacje zwrotne na temat badania lub konkursu lub inne informacje przekazane w związku z konkursem oraz dodatkowe informacje demograficzne. Celem gromadzenia takich danych osobowych jest wykorzystanie do przeprowadzania ankiety lub konkursu, informowanie zwycięzców, dostarczanie nagród, analizowanie Twojego zainteresowania (w celach marketingowych, ulepszanie naszych produktów i ocena zainteresowania, popytu). Podstawą prawną przetwarzania tych informacji jest niezbędność: a) do celów prawnie uzasadnionych interesów biznesowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy interesy te są nadrzędne wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą (użytkownika naszej Witryny internetowej), które wymagają ochrony danych osobowych zgodnie z RODO (art. 6 ust. 1 lit. f)). Takie interesy polegają na utworzeniu i administrowaniu Twojego konta zgodnie z Twoją prośbą, jak również na osiągnięciu innych celów określonych poniżej. Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z nami korzystając z podanych poniżej szczegółów; i/lub (b) wypełniania obowiązku prawnego, któremu podlega RODO (art. 6 ust. 1 lit. c)). Ponadto istnieje podstawa prawna, na podstawie której wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w jednym lub kilku szczególnych celach (np. ankiecie lub konkursie) RODO (art. 6 ust. 1 lit. a)).

2. Konsekwencje nieprzekazania danych

Po odwiedzeniu naszej Witryny internetowej konieczne jest podanie przez Państwa danych osobowych w celu zawarcia z nami umowy lub otrzymania marketingu, informacji i/lub innych odpowiedzi na Państwa prośby. Jeśli podanie danych osobowych jest dobrowolne i użytkownik nie poda swoich danych osobowych, może nie być możliwe otrzymanie takich informacji marketingowych i/lub innych odpowiedzi na swoje prośby. Jednakże, o ile nie jest to wyraźnie konieczne, niepodanie danych osobowych nie spowoduje żadnych konsekwencji prawnych dla użytkownika.

3. Kategorie odbiorców i transferów międzynarodowych

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane przez nas następującym stronom w celu przetwarzania danych.

i. Grupa Prestige Brands: nasz podmiot dominujący, Prestige Consumer Healthcare Company Inc., w USA oraz wszystkie jej podmioty stowarzyszone i zależne w ramach globalnej Grupy Prestige Brands mogą otrzymać Twoje dane osobowe w celach przetwarzania opisanych powyżej. W zależności od kategorii danych osobowych oraz celów, dla których dane osobowe zostały zebrane, różne wewnętrzne działy Prestige Brands mogą otrzymywać Twoje dane osobowe. Na przykład nasz dział IT ma dostęp do danych Twojego konta, a nasze działy marketingu i/lub ds. medycznych mogą mieć dostęp do Twoich danych związanych z zapytaniem, aby móc na nie odpowiedzieć. Co więcej, inny z naszych wewnętrznych departamentów może mieć dostęp do pewnych danych osobowych na Twój temat w zależności od potrzeb, takich jak dział prawny lub dział finansowy.

ii. Przetwórcy danych: nasza Witryna internetowa wymaga od określonych usługodawców zewnętrznych wspierania technologii informatycznych („IT”), którzy otrzymają i przetwarzają Twoje dane osobowe zgodnie z naszymi poleceniami (określanymi jako „Przetwórcy”) zgodnie z celami przetwarzania opisanymi w niniejszym dokumencie. Podmioty przetwarzające mogą obejmować usługodawców, takich jak wsparcie IT, obsługa klienta, sprawy medyczne i marketing. Zapewniamy, że takie podmioty podlegają umowom o ochronie danych osobowych zawierającym zobowiązania umowne takich podmiotów: (a) wdrażanie i utrzymywanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i ochrony danych osobowych; oraz (b) przetwarzanie wyłącznie takich danych osobowych zgodnie z naszymi instrukcjami.

iii. Inni Odbiorcy zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych: możemy przekazywać Państwa dane osobowe organom ścigania, organom rządowym, organom sądowym, radcom prawnym, konsultantom i współpracownikom biznesowym. W przypadku fuzji lub przejęcia firmy, dane osobowe mogą być przekazywane przez nas stronom trzecim zaangażowanym w taką transakcję i tylko na podstawie ścisłej umowy o poufności. Wszelkie inne ujawnienie Państwa danych osobowych będzie dokonywane przez nas wyłącznie za Państwa zgodą i tylko w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

iv. Transfery międzynarodowe. Dbamy o to, aby dane osobowe rezydentów UE w obrębie UE nie były przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”) bez obowiązującej umowy o ochronie danych pomiędzy nami a podmiotem przetwarzającym (odbiorcą), która obejmuje nie tylko wdrożenie przez podmiot przetwarzający odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, ale także standardowe klauzule umowne („SCC”) na potrzeby przepisów RODO art. 26 ust.2. Co więcej, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania postanowień Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”), mającego miejsce w sprawie C-311/18 Data Protection Commission przeciwko Facebookowi Ireland i Maximillian Schrems („Schrems II”) i będziemy nadal monitorować zdolność każdego odbiorcy do przestrzegania SCCs, upewniając się, że podejmujemy wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony transferów poza EOG.

4. Obowiązujące okresy przechowywania

Nie przechowujemy Państwa danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne do dostarczenia Państwu informacji, usług i/lub odpowiedzi, których Państwo zażądali. Po zakończeniu relacji z nami. Po zamknięciu konta w naszej firmie lub innym zakończeniu relacji z Tobą, usuniemy Twoje dane osobowe i/lub odpowiednio je anonimizujemy, aby nie można było już z ich zidentyfikować (o ile nie ma innej podstawy RODO do dłuższego przechowywania lub innego obowiązku zachowania zgodności, któremu podlegamy RODO (art. 6 ust. 1 lit. c)). Ponadto zachowamy Twoje dane kontaktowe, aby nadal przesyłać Ci materiały marketingowe i oferty, tylko w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Jeśli chodzi o wszelkie dane osobowe w związku ze stosunkiem umownym, Twoje dane będą przechowywane na zasadzie ograniczonego dostępu po zakończeniu takiego stosunku umownego i będą przechowywane wyłącznie w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub w celu obrony przed roszczeniami.

5. Twoje prawa dotyczące danych osobowych

Użytkownik ma następujące prawa, z których może korzystać korzystając z danych kontaktowych, jak opisano poniżej:

i. Prawo do wycofania zgody. Możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych.

ii. Prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych. Możesz zażądać od nas potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, czy też nie, a jeśli tak to masz prawo zażądać dostępu do takich danych osobowych, w tym wykazu kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców oraz prawa do nieodpłatnego uzyskania ich kopii. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z RODO mogą istnieć inne podstawy, które mogą ograniczać to prawo do dostępu do Twoich danych osobowych.

iii. Prawo do żądania sprostowania Twoich danych osobowych. Masz prawo do uzupełnienia lub poprawienia jakichkolwiek niekompletnych lub nieprawidłowych danych osobowych.

iv. Prawo do żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym). Masz prawo do uzyskania od nas usunięcia Twoich danych osobowych i (w zależności od podstawy przetwarzania), możemy być zobowiązani do usunięcia tych danych osobowych.

v. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania. Masz prawo do uzyskania od nas oświadczenia, że możemy być zobowiązani do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że istnieje podstawa nadrzędna wobec takiego ograniczenia na mocy RODO.

vi. Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do otrzymania przekazanych nam przez Ciebie danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i czytelnym formacie. Ponadto masz prawo do przekazywania takich danych osobowych innemu podmiotowi bez żadnych przeszkód z naszej strony, gdzie przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany i odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

vii. Prawo do sprzeciwu. W pewnych okolicznościach masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, chyba że istnieje nadrzędna podstawa takiego przetwarzania na mocy RODO. Jeżeli Twój sprzeciw nie zostanie unieważniony przez obowiązujące przepisy prawa, Twoje dane osobowe nie będą już przez nas przetwarzane w takich celach.

viii. Prawo do złożenia skargi. Masz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych w danym państwie członkowskim, którego dane dotyczą: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. 6. Pliki cookie i inne technologie śledzenia

 6. Pliki cookie i inne technologie śledzenia

Niniejsza Witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies i inne technologie śledzenia. Prestige Brands może umieszczać pliki cookies na dysku twardym. Pliki cookies to małe pliki, które mogą być umieszczane na dysku twardym w celach związanych z przechowywaniem zapisów. Pliki cookies są używane, aby (a) przypominać nam, kim jesteś w celu świadczenia lepszej usługi; (b) oszacować wielkość naszych odbiorców poprzez określenie powtórnego korzystania z witryny internetowej, aby pomóc ukierunkować reklamy w oparciu o zainteresowania i zachowania użytkowników; (c) śledzić Twoje postępy i wpisy w promocjach, loteriach i konkursach, jeśli istnieją; i (d) mierzyć pewne wzory ruchu do wykorzystania jako narzędzie badawcze, aby zrozumieć, jak nawyki naszych użytkowników są podobne lub różne od siebie. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała Cię o otrzymaniu pliku cookie, dając Ci możliwość podjęcia decyzji o jego przyjęciu lub odrzuceniu. Nie akceptując plików cookie, niektóre strony internetowe mogą nie wyświetlać się poprawnie lub użytkownik może nie mieć dostępu do pewnych informacji. Prestige Brands może również zbierać adresy IP (adres internetowy komputera) w celu śledzenia sesji użytkownika, podczas gdy użytkownik pozostaje anonimowy. Analizujemy te dane pod kątem pewnych tendencji w statystykach, takich jak to, które części użytkowników naszej witryny odwiedzają i jak długo tam spędzają. Ogólnie rzecz biorąc, nie łączymy Twoich adresów IP z żadnymi danymi osobowymi, które mogłyby Cię zidentyfikować.

7. Kontakt i inne informacje

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, chcesz skorzystać ze swoich praw opisanych powyżej lub masz jakiekolwiek obawy dotyczące Twojej prywatności w związku z niniejszą polityką, prosimy o przesłanie nam szczegółowego opisu Twoich obaw i skontaktowanie się z nami pod adresem: Prestige Brands (UK) Limited, Clockhouse Court, 5-7 London Road, St. Albans, AL1 1LA; odwiedź naszą stronę Kontakt i wyślij do nas e-mail; lub wyślij e-mail na adres: Privacy@PrestigeBrands.com.