Privacybeleid

Prestige Brands (UK) Limited (“Prestige Brands” of “we” of “onze” of “wij”) en elk van de aan haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen (gezamenlijk de “Prestige Brands Group”) zet zich in voor het respecteren van uw privacy. In deze Privacyverklaring wordt aan de gebruikers van de website https://www.prestigebrands.com/ (onze “Website”) beschreven hoe Prestige Brands, als Controller (in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen “GDPR”), persoonlijke gegevens en andere informatie van dergelijke gebruikers verzamelt en verwerkt in verband met hun gebruik van onze Website. Lees deze Privacyverklaring zorgvuldig door, en als u het niet eens bent met ons beleid en onze praktijken, is aan u de keuze om onze Website niet te gebruiken. Door onze Website te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met deze Privacyverklaring. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, en als u deze website blijft gebruiken nadat we wijzigingen hebben aangebracht, wordt dit beschouwd als een aanvaarding van die wijzigingen, dus kom regelmatig terug. Houd er ook rekening mee dat op andere websites van Prestige Brands Group andere privacyvoorwaarden en -informatie van toepassing kunnen zijn. Deze Privacyverklaring is niet bedoeld om en creëert geen contractuele of andere wettelijke rechten in of namens enige partij. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar vanaf onze website kan worden doorgelinkt. Alle termen met een hoofdletter in deze Privacyverklaring hebben, indien niet anders gedefinieerd, dezelfde betekenis als gedefinieerd in de AVG

INHOUD VAN DEZE PRIVACYVERKLARING:

  1. Categorieën van persoonsgegevens, verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslag voor de verwerking
  2. Gevolgen van het niet verstrekken van uw gegevens
  3. Categorieën ontvangers en internationale doorgifte
  4. Toepasselijke bewaartermijnen
  5. Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens
  6. Cookies en andere traceertechnologieën
  7. Vragen en contactinformatie

1. Categorieën Persoonsgegevens, Verwerkingsdoeleinden en Rechtsgrond voor Verwerking – Welke Persoonsgegevens verwerken wij over u en waarom?

i. Voor elke bezoeker aan onze Website verzamelen wij de volgende gebruiksgegevens: gegevens over uw webbrowser (d.w.z. type, versie, taal); uw besturingssysteem en interface; de website van waaruit u hebt doorgeklikt om ons te bezoeken (referrer URL); de specifieke webpagina(‘s) die u op onze Website bezoekt; de datum/tijd van gebruik van onze Website; uw toegangsstatus/HTTP-statuscode; het volume van eventueel overgedragen gegevens; en uw Internet Protocol (IP)-adres. Deze informatie is anoniem en wordt verzameld via de logbestanden van onze servers. Het doel van het verzamelen van deze informatie is om u toegang te verlenen tot onze Website, waarbij de veiligheid van onze Website wordt gehandhaafd (inclusief het opsporen van technische fouten in elektronische transmissies). De wettelijke grondslagen voor het verwerken van deze informatie is dat het noodzakelijk is voor: (a) doeleinden van legitieme zakelijke belangen, behalve wanneer dergelijke belangen zwaarder wegen dan de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van een betrokkene (gebruiker van onze Website) die bescherming van persoonsgegevens vereisen op grond van AVG (Art. 6(1)(f)). Aanvullende informatie kan worden opgevraagd door contact met ons op te nemen via de hieronder vermelde gegevens; en/of (b) de uitvoering van een contract (het gebruik en de naleving van de Gebruiksvoorwaarden; https://dentek-eu.com/terms-conditions waarbij u partij bent of om stappen te ondernemen op grond van uw verzoek voorafgaand aan het sluiten van een contract op grond van AVG (Art. 6(1)(a)).

ii. Als u onze Website bezoekt en een account aanmaakt op onze Website, wordt u gevraagd om de volgende persoonlijke gegevens te verstrekken die accountgegevens vormen: gebruikers-ID, wachtwoord, e-mailadres, naam, adres, informatie over uw leeftijd, (en kan worden gevraagd om informatie te verstrekken over uw bedrijf of beroep en waarom u geïnteresseerd bent in onze Website en in communicatie met ons). De doeleinden voor het verzamelen van dergelijke persoonsgegevens is het gebruiken voor accountadministratie en beveiliging, het beantwoorden van uw vragen en/of informatieverzoeken, het aan u verstrekken van marketingmateriaal en informatie voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, terwijl de gebruiksvriendelijke kwaliteit van onze Website wordt gewaarborgd en gehandhaafd (inclusief tijdige levering van informatie om aan uw behoeften te voldoen). De wettelijke grondslagen voor de verwerking van deze informatie is dat deze noodzakelijk is voor: (a) doeleinden van legitieme zakelijke belangen, behalve wanneer dergelijke belangen zwaarder wegen dan de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van een betrokkene (gebruiker van onze Website) die bescherming van persoonsgegevens vereisen op grond van AVG (Art. 6(1)(f)). Dergelijke belangen zijn om uw account aan te maken en te beheren zoals door u gevraagd, evenals om andere hieronder uiteengezette doeleinden te bereiken. Aanvullende informatie kan worden opgevraagd door contact met ons op te nemen via de hieronder uiteengezette gegevens; en/of (b) uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om stappen te ondernemen op grond van uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een contract op grond van AVG (Art. 6(1)(a)); en/of (c) naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen AVG (Art. 6(1)(c)).

iii. Als u deelneemt aan enquêtes of prijsvragen via onze Website, verzamelen en verwerken wij de volgende persoonsgegevens over u: e-mailadres, naam, adres, informatie over uw bedrijf of beroep, feedback op de enquête of prijsvraag of andere informatie die in verband met de prijsvraag is verstrekt, en aanvullende demografische informatie. Het doel van het verzamelen van deze persoonsgegevens is het uitvoeren van de enquête of prijsvraag, het informeren van de winnaar(s), het uitreiken van de prijs (prijzen), het analyseren van uw belangstelling (voor marketingdoeleinden, het verbeteren van onze producten en het beoordelen van belangstelling, vraag). De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze informatie is dat deze noodzakelijk is voor: (a) doeleinden van legitieme zakelijke belangen, behalve wanneer dergelijke belangen zwaarder wegen dan de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van een betrokkene (gebruiker van onze Website) die bescherming van persoonsgegevens vereisen op grond van AVG (Art. 6(1)(f)). Dergelijke belangen zijn om uw account aan te maken en te beheren zoals door u gevraagd, evenals om andere hieronder uiteengezette doeleinden te bereiken. Aanvullende informatie kan worden opgevraagd door contact met ons op te nemen via de hieronder uiteengezette gegevens; en/of (b) naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen AVG (Art. 6(1)(c)). Daarnaast is er een rechtsgrondslag gebaseerd op het feit dat u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden (d.w.z. de enquête of prijsvraag) AVG (Art. 6(1)(a)).

2. Gevolgen van het niet verstrekken van uw gegevens

Wanneer u onze Website bezoekt, is het noodzakelijk dat u uw persoonsgegevens verstrekt om een contract met ons aan te gaan of om marketing, informatie en/of andere reacties op uw verzoeken te ontvangen. Indien het verstrekken van uw persoonsgegevens vrijwillig is en u uw persoonsgegevens niet verstrekt, kan het zijn dat u in dat geval dergelijke marketing, informatie en/of andere reacties op uw verzoeken niet kunt ontvangen. Echter, tenzij anders specifiek vereist, zal het niet verstrekken van uw persoonlijke gegevens niet resulteren in enige juridische gevolgen voor of voor u.

3. Categorieën van ontvangers en internationale overdrachten

Uw persoonsgegevens kunnen door ons voor verwerkingsdoeleinden worden doorgegeven aan de volgende partijen.

i. De Prestige Brands Group: onze moedermaatschappij, Prestige Consumer Healthcare Company Inc., in de VS en elk van haar filialen en dochterondernemingen binnen de wereldwijde Prestige Brands Group kunnen uw persoonlijke gegevens ontvangen indien dit noodzakelijk is voor de hierboven beschreven verwerkingsdoeleinden. Afhankelijk van de categorieën persoonlijke gegevens en de doeleinden waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld, kunnen verschillende interne afdelingen binnen Prestige Brands uw persoonlijke gegevens ontvangen. Onze IT-afdeling heeft bijvoorbeeld toegang tot uw accountgegevens, en onze afdelingen Marketing en/of Medische zaken kunnen toegang hebben tot uw gegevens met betrekking tot een aanvraag om deze te kunnen beantwoorden. Bovendien kunnen andere van onze interne afdelingen toegang hebben tot bepaalde persoonlijke gegevens over u op een need-to-know basis, zoals de juridische afdeling of de financiële afdeling.

ii. Gegevensverwerkers: onze Website heeft bepaalde externe dienstverleners nodig ter ondersteuning van haar informatietechnologie (“IT”), die uw persoonsgegevens ontvangen en verwerken zoals door ons aangegeven (aangeduid als “Verwerkers”), zoals noodzakelijk voor de hierin beschreven verwerkingsdoeleinden. Verwerkers kunnen dienstverleners zijn zoals IT-ondersteuning, klantenservice, medische zaken en marketing. Wij zorgen ervoor dat dergelijke Verwerkers onderworpen zijn aan addendumovereenkomsten inzake gegevensbescherming waarin contractuele verplichtingen van dergelijke Verwerkers zijn opgenomen (a) om passende technische en organisatorische maatregelen te implementeren en te onderhouden om gegevensbeveiliging te waarborgen en uw persoonsgegevens te beschermen; en (b) om alleen die persoonsgegevens te verwerken zoals door ons opgedragen.

iii. Andere Ontvangers in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming: wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan rechtshandhavingsinstanties, overheidsinstanties, gerechtelijke instanties, juridische adviseurs, consultants en zakenpartners. In het geval van een bedrijfsfusie of -overname mogen persoonsgegevens alleen door ons worden doorgegeven aan derden die bij een dergelijke transactie betrokken zijn en alleen onder strikte geheimhoudingsovereenkomst. Elke andere openbaarmaking van uw persoonsgegevens zal door ons alleen gebeuren met uw toestemming, en alleen zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

iv. Internationale overdrachten. Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens van EU-ingezetenen binnen de EU niet buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) worden doorgegeven zonder dat er een addendum inzake gegevensbescherming is gesloten tussen ons en de verwerker (ontvanger), dat niet alleen de implementatie door de verwerker van passende technische en organisatorische maatregelen omvat, maar ook de standaardcontractbepalingen (“SCC’s”) voor de doeleinden van GDPR Art. 26(2). Verder zijn we vastbesloten om te voldoen aan het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (“HJEU”) in zaak C-311/18 Data Protection Commission vs. Facebook Ireland en Maximillian Schrems (“Schrems II”) en zullen we blijven controleren of elke ontvanger in staat is om te voldoen aan de SCC’s, waarbij we ervoor zorgen dat we alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat doorgiften buiten de EER adequaat zijn beschermd.

4. Toepasselijke bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u te voorzien van de door u gevraagde informatie, diensten en/of antwoorden. Bij uw beëindiging van de relatie met ons. Zodra u uw account bij ons hebt beëindigd of anderszins uw relatie hebt beëindigd, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen en/of op de juiste wijze anonimiseren zodat u er niet langer uit kunt worden geïdentificeerd (tenzij er een andere AVG-basis is voor het langer bewaren of een andere nalevingsverplichting waaraan wij AVG zijn onderworpen (Art. 6(1)(c)). Daarnaast zullen wij uw contactgegevens bewaren om u marketingmateriaal en aanbiedingen te kunnen blijven sturen, voor zover dit alleen is toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Wat betreft persoonsgegevens in verband met een contractuele relatie, zullen uw gegevens worden bewaard op een need-to-know basis na de beëindiging van een dergelijke contractuele relatie en alleen worden bewaard voor zover nodig om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of ter verdediging van een claim.

5. Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U hebt de volgende rechten die u kunt uitoefenen door gebruik te maken van de hieronder vermelde contactinformatie:

i. Recht om uw toestemming in te trekken. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken.

ii. Recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens. U kunt ons verzoeken te bevestigen of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en indien dit het geval is, hebt u het recht om toegang te vragen tot deze persoonsgegevens, met inbegrip van een opsomming van de categorieën persoonsgegevens, de categorieën ontvangers van deze gegevens en het recht om kosteloos een kopie te krijgen. Houd er echter rekening mee dat er onder AVG andere grondslagen kunnen zijn die dit recht op toegang tot uw persoonsgegevens kunnen beperken.

iii. Recht om rectificatie van uw persoonsgegevens te vragen. U hebt het recht om onvolledige of onjuiste persoonsgegevens te laten aanvullen of corrigeren.

iv. Recht om gegevens te laten wissen (recht om te worden vergeten). U hebt het recht om van ons te verlangen dat wij uw persoonsgegevens wissen en (afhankelijk van de grondslag voor de verwerking) kunnen wij verplicht zijn om dergelijke persoonsgegevens te wissen.

v. Recht om beperking van de verwerking te vragen. U hebt het recht om van ons een verklaring te krijgen dat wij verplicht kunnen zijn om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, tenzij er een grondslag is die een dergelijke beperking opheft op grond van AVG.

vi. Recht om gegevensoverdraagbaarheid aan te vragen. U hebt het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en leesbaar formaat te ontvangen. Verder hebt u het recht om dergelijke persoonsgegevens zonder enige belemmering van onze kant aan een andere entiteit door te geven, wanneer onze verwerking met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd en is gebaseerd op toestemming overeenkomstig AVG Art. 6(1)(a).

vii. Recht op bezwaar. U hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij er een dwingende grondslag is voor een dergelijke verwerking op grond van AVG. Als uw bezwaar niet wordt opgeheven door de toepasselijke wetgeving, zullen uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden door ons worden verwerkt.

viii. Recht om een klacht in te dienen. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in de betrokken lidstaat, die u hier vindt: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

6. Cookies en andere traceertechnologieën

Deze Website maakt gebruik van cookies en andere traceringstechnologieën. Prestige Brands kan internetcookies op uw harde schijf plaatsen. Internetcookies zijn kleine bestanden die op uw harde schijf kunnen worden geplaatst om gegevens bij te houden. Cookies worden gebruikt om (a) ons eraan te herinneren wie u bent om u een betere service te kunnen bieden; (b) de omvang van ons publiek te schatten door herhaald gebruik van de website vast te stellen om advertenties te kunnen richten op basis van de interesses en het gedrag van de gebruiker; (c) uw voortgang en inzendingen voor promoties, sweepstakes en prijsvragen, indien van toepassing, te volgen; en (d) bepaalde verkeerspatronen te meten voor gebruik als onderzoeksinstrument om te begrijpen hoe de gewoonten van onze gebruikers vergelijkbaar of verschillend van elkaar zijn. U kunt uw browser zo instellen dat u een bericht krijgt wanneer u een cookie ontvangt, zodat u de kans krijgt om te beslissen of u het al dan niet aanvaardt. Als u cookies niet accepteert, worden sommige webpagina’s mogelijk niet goed weergegeven of krijgt u geen toegang tot bepaalde informatie. Prestige Brands kan ook IP-adressen (het internetadres van een computer) verzamelen om de sessie van een gebruiker te volgen terwijl de gebruiker anoniem blijft. We analyseren deze gegevens voor bepaalde trends in statistieken, zoals welke delen van onze site gebruikers bezoeken en hoe lang ze daar blijven. In het algemeen koppelen wij uw IP-adressen niet aan iets waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

7. Contact en overige informatie

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring, als u uw rechten wilt uitoefenen zoals hierboven vermeld, of als u zich zorgen maakt over uw privacy in verband met dit beleid, stuur ons dan een grondige beschrijving van uw bezorgdheid en neem contact met ons op via: Prestige Brands (UK) Limited, Clockhouse Court, 5-7 London Road, St. Albans, AL1 1LA; bezoek onze Contactpagina en stuur ons een e-mail; of stuur een e-mail naar: Privacy@PrestigeBrands.com.